DOI

 • Olga Naumova
 • Vladimir Generalov
 • Dmitry Shcherbakov
 • Elza Zaitseva
 • Yuriy Zhivodkov
 • Anton Kozhukhov
 • Alexander Latyshev
 • Alexander Aseev
 • Alexander Safatov
 • Galina Buryak
 • Anastasia Cheremiskina
 • Julia Merkuleva
 • Nadezhda Rudometova
Язык оригиналаанглийский
ЖурналBiosensors
Том12
Номер выпуска11
DOI
СостояниеОпубликовано - 8 нояб. 2022

  Предметные области OECD FOS+WOS

 • 3 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ID: 39467369