DOI

 • Natalia P. Kolosova
 • Tatyana N. Ilyicheva
 • Alexey V. Danilenko
 • Julia A. Bulanovich
 • Svetlana V. Svyatchenko
 • Alexander G. Durymanov
 • Natalia I. Goncharova
 • Andrei S. Gudymo
 • Alexander N. Shvalov
 • Ivan M. Susloparov
 • Vasiliy Y. Marchenko
 • Tatyana V. Tregubchak
 • Elena V. Gavrilova
 • Rinat A. Maksyutov
 • Alexander B. Ryzhikov
Язык оригиналаанглийский
Номер статьиe0220401
Страницы (с-по)e0220401
Число страниц16
ЖурналPLoS ONE
Том14
Номер выпуска7
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 июл. 2019

ID: 21257706