DOI

 • Margarita V. Romanenko
 • Evgeniya V. Dolgova
 • Ivan D. Osipov
 • Genrikh S. Ritter
 • Mariya S. Sizova
 • Anastasia S. Proskurina
 • Yaroslav R. Efremov
 • Sergey I. Bayborodin
 • Ekaterina A. Potter
 • Oleg S. Taranov
 • Vladimir V. Omigov
 • Galina V. Kochneva
 • Antonina A. Grazhdantseva
 • Evgeniy L. Zavyalov
 • Ivan A. Razumov
 • Sergey V. Netesov
 • Sergey S. Bogachev
Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)6073-6086
Число страниц14
ЖурналAnticancer research
Том39
Номер выпуска11
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 нояб. 2019

  Предметные области OECD FOS+WOS

ID: 22335062