DOI

 • Evgeniya V. Dolgova
 • Daria D. Petrova
 • Anastasia S. Proskurina
 • Genrikh S. Ritter
 • Polina E. Kisaretova
 • Ekaterina A. Potter
 • Yaroslav R. Efremov
 • Sergey I. Bayborodin
 • Tatiana V. Karamysheva
 • Margarita V. Romanenko
 • Sergey V. Netesov
 • Oleg S. Taranov
 • Aleksandr A. Ostanin
 • Elena R. Chernykh
 • Sergey S. Bogachev
Язык оригиналаанглийский
Номер статьи120
Страницы (с-по)120
Число страниц21
ЖурналCancer Cell International
Том19
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 6 мая 2019

  Предметные области OECD FOS+WOS

ID: 20778373