DOI

 • Anastasia S. Proskurina
 • Alisa V. Spaselnikova
 • Genrikh S. Ritter
 • Evgenia V. Dolgova
 • Ekaterina A. Potter
 • Margarita V. Romanenko
 • Sergey V. Netesov
 • Yaroslav R. Efremov
 • Oleg S. Taranov
 • Nikolay A. Varaksin
 • Tatiana G. Ryabicheva
 • Aleksandr A. Ostanin
 • Elena R. Chernykh
 • Sergey S. Bogachev
Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)43-58
Число страниц16
ЖурналEuropean cytokine network
Том30
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 июн. 2019

  Предметные области OECD FOS+WOS

ID: 21610727