DOI

 • Nadezhda Ardentova
 • Ivan Deev
 • Marina Galytskaya
 • Anna Gayvoronskaya
 • Natalia Ivanovna Ilina
 • Vitaly Karnaukhov
 • Galina Karpova
 • Konstantin Lutsevich
 • Tatiana Romanova
 • Olga Victorovna Rybina
 • Alebai Sabitov
 • Sophia Anatolyevna Tsarkova
 • Tatiana Zakharzhevskaya
 • Leyla Namazova-Baranova
 • Md Ahsan Habib
 • Michael Povey
 • Kamilla Efendieva
 • Olga Fedorova
 • Marina Fedoseenko
 • Tatyana Ivleva
 • Yulia Kovshirina
 • Julia Levina
 • Artem Lyamin
 • Ludmila Ogorodova
 • Olga Reshetko
 • Viktor Romanenko
 • Inna Ryzhenkova
 • Irina Sidorenko
 • Yakov Yakovlev
 • Aleksandr Zhestkov
 • Vladimir Tatochenko
 • Michael Scherbakov
 • Evgeniy L. Shpeer
 • Giacomo Casabona
Язык оригиналаанглийский
Номер статьи1959148
ЖурналHuman Vaccines and Immunotherapeutics
Том18
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 31 янв. 2022

  Предметные области OECD FOS+WOS

 • 3 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ID: 36062351