1. 2020
 2. Effects of Mutations in the Drosophila melanogaster Rif1 Gene on the Replication and Underreplication of Pericentromeric Heterochromatin in Salivary Gland Polytene Chromosomes

  Kolesnikova, T. D., Kolodyazhnaya, A. V., Pokholkova, G. V., Schubert, V., Dovgan, V. V., Romanenko, S. A., Prokopov, D. Y. & Zhimulev, I. F., 19 июн. 2020, в: Cells. 9, 6, 37 стр., 1501.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 3. The sterlet sturgeon genome sequence and the mechanisms of segmental rediploidization

  Du, K., Stöck, M., Kneitz, S., Klopp, C., Woltering, J. M., Adolfi, M. C., Feron, R., Prokopov, D., Makunin, A., Kichigin, I., Schmidt, C., Fischer, P., Kuhl, H., Wuertz, S., Gessner, J., Kloas, W., Cabau, C., Iampietro, C., Parrinello, H., Tomlinson, C., еще 8Journot, L., Postlethwait, J. H., Braasch, I., Trifonov, V., Warren, W. C., Meyer, A., Guiguen, Y. & Schartl, M., 1 июн. 2020, в: Nature Ecology and Evolution. 4, 6, стр. 841-852 12 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 4. A draft genome assembly of spotted hyena, Crocuta crocuta

  Yang, C., Li, F., Xiong, Z., Koepfli, K. P., Ryder, O., Perelman, P., Li, Q. & Zhang, G., 28 апр. 2020, в: Scientific Data. 7, 1, 10 стр., 126.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 5. Chromosome painting does not support a sex chromosome turnover in lacerta agilis linnaeus, 1758

  Lisachov, A. P., Giovannotti, M., Pereira, J. C., Andreyushkova, D. A., Romanenko, S. A., Ferguson-Smith, M. A., Borodin, P. M. & Trifonov, V. A., 1 апр. 2020, в: Cytogenetic and Genome Research. 160, 3, стр. 134-140 7 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 6. Complex Structure of Lasiopodomys mandarinus vinogradovi Sex Chromosomes, Sex Determination, and Intraspecific Autosomal Polymorphism

  Romanenko, S. A., Smorkatcheva, A. V., Kovalskaya, Y. M., Prokopov, D. Y., Lemskaya, N. A., Gladkikh, O. L., Polikarpov, I. A., Serdyukova, N. A., Trifonov, V. A., Molodtseva, A. S., O'Brien, P. C. M., Golenishchev, F. N., Ferguson-Smith, M. A. & Graphodatsky, A. S., апр. 2020, в: Genes. 11, 4, 17 стр., 374.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 7. Genes containing long introns occupy series of bands and interbands in drosophila melanogaster polytene chromosomes

  Khoroshko, V. A., Pokholkova, G. V., Levitsky, V. G., Zykova, T. Y., Antonenko, O. V., Belyaeva, E. S. & Zhimulev, I. F., апр. 2020, в: Genes. 11, 4, 32 стр., 417.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 8. Faint gray bands in Drosophila melanogaster polytene chromosomes are formed by coding sequences of housekeeping genes

  Demakova, O. V., Demakov, S. A., Boldyreva, L. V., Zykova, T. Y., Levitsky, V. G., Semeshin, V. F., Pokholkova, G. V., Sidorenko, D. S., Goncharov, F. P., Belyaeva, E. S. & Zhimulev, I. F., 1 мар. 2020, в: Chromosoma. 129, 1, стр. 25-44 20 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 9. Challenges and Prospects of Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy for Metastatic Prostate Cancer

  Gorchakov, A. A., Kulemzin, S. V., Kochneva, G. V. & Taranin, A. V., мар. 2020, в: European Urology. 77, 3, стр. 299-308 10 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхобзорная статьяРецензирование

 10. Shp-2 gene knockout upregulates CAR-driven cytotoxicity of YT NK cells

  Subrakova, V. G., Kulemzin, S. V., Belovezhets, T. N., Chikaev, A. N., Chikaev, N. A., Koval, O. A., Gorchakov, A. A. & Taranin, A. V., 1 янв. 2020, в: Вавиловский журнал генетики и селекции. 24, 1, стр. 80-86 7 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

 11. Stratification of papillary thyroid cancer relapse risk based on the results of molecular genetic studies

  Lukyanov, S., Sergiyko, S. V., Titov, S., Reshetov, I. V., Veryaskina, Y., Vazhenin, A. V., Gostimsky, A. V., Ippolitov, L. I. & Rogova, M. O., 1 янв. 2020, в: Opuholi Golovy i Sei. 10, 1, стр. 93-100 8 стр.

  Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

ID: 3086260